Ninove 06 Apr 2020 - 20u30
Clear Sky
17.74°C

Gemeenteraad gaat voor meer blauw op straat en in de wijken

01 februari 2020

NINOVE – De gemeenteraad keurde donderdag 30 januari de nieuwe personeelsformatie van de politie goed. Deze resulteert in een forse uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het Lokaal Informatiekruispunt (LIK). Burgemeester Tania De Jonge na afloop: “Ik ben heel tevreden met het signaal van de gemeenteraad. Het dossier kreeg immers een unanieme goedkeuring waardoor er een groot draagvlak is voor deze uitbreiding.”

De kaderuitbreiding en de wijzigingen in de structuren zijn volgens de burgemeester gericht op meer zichtbare aanwezigheid van de politie in het straatbeeld, en op een betere kwaliteit van de dienstverlening.

In de nieuwe formatie is rekening gehouden met de demografische evolutie van de stad én de stijging in het aantal evenementen en sportwedstrijden. Daarnaast is er aandacht voor de digitalisering in de criminaliteit zoals cyberpesten, ransomware, phishing.

De flexibiliteit en multi-inzetbaarheid van de politieambtenaren zijn belangrijk. Zij moeten, naast hun hoofd- of gespecialiseerde opdrachten, allen in staat zijn om indien nodig basisinterventies uit te voeren.

Lokaal informatiekruispunt (LIK)

De uitbreiding van het LIK is nodig om de kwaliteit van het politie-onthaal nog te verbeteren en de interne en externe communicatie te bevorderen. De kernpunten: een team vaste medewerkers voor het onthaal, het centraliseren en verrijken van informatie voor de politiemedewerkers op het terrein, communiceren over de inspanningen en de resultaten aan het bestuur en de Ninovieters.

Wijkwerking

Wijkinspecteurs zijn het eerste aanspreekpunt bij problemen in de wijk. De nieuwe formatie zet hier zwaar op in met 1 wijkagent per 4.000 inwoners. Concreet betekent dit: 3 hoofdinspecteurs (wijkcoördinatoren) en 12 inspecteurs, verdeeld over 3 sectoren (1 hoofdinspecteur en 4 wijkinspecteurs). Zij zullen met hun partners van de dienst integrale veiligheid ook waken over de leefbaarheid, preventie en toezicht (sluikstorten, overlast…).

Sociale cel en lokale recherche

Onder meer de grotere aangiftebereidheid inzake intrafamiliaal geweld, de intensievere aanpak van verontrustende situaties en jeugdcriminaliteit vragen om een extra capaciteit. Er is een extra inspecteur voorzien in de sociale cel.

Er komt een uitbreiding met 1 inspecteur binnen de recherche. Daarnaast zal een gespecialiseerd hoofdinspecteur inspelen op technologische evoluties.

Fasering

Verspreid over de hele legislatuur komen er 12 politiemensen bij. In volle bezetting zal het politiekader bestaan uit:

  • een operationeel kader van 89 VTE (voltijds equivalenten) met 1 hoofdcommissaris, 4 commissarissen, 17 hoofdinspecteurs, 67 inspecteurs;
  • een administratief en logistiek kader van 18 VTE burgerpersoneelsleden met 2 adviseurs, 1 ICT-consulent, 1 maatschappelijk assistent, 2 consulenten en 12 assistenten.

De burgemeester besloot: "Op het einde van de legislatuur zullen wij € 1,4 miljoen extra hebben geïnvesteerd in veiligheid."

Na het daaropvolgend debat ging de gemeenteraad unaniem akkoord met deze nieuwe personeelsformatie en de openverklaring van een vacante betrekking van:

- 1 hoofdinspecteur van politie (wijk – operationeel kader),
- 2 inspecteurs van politie (wijk – operationeel kader),
- 1 inspecteur van politie (LIK onthaal – operationeel kader),
- 1 assistent (LIK communicatie & ontwikkeling – administratief en logistiek kader).

De reactie van de oppositie vind je hier in een ander artikel.
 
 
 

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons