Ninove 03 Apr 2020 - 17u41
Few Clouds
6.28°C

“Laat ons Ninove waardig besturen” – Deel 3

28 januari 2020
“Laat ons Ninove waardig besturen” – Deel 3

NINOVE – Wijlen burgemeester Etienne Cosyns sprak op 1 januari 1977 in het (oud) stadhuis de nieuwe gemeenteraad toe. Het was de eerste van de fusiegemeente Groot-Ninove. Bij die gelegenheid schetste hij de plannen van zijn bestuursmeerderheid Centrumlijst-BSP. Van wat toen nog in de steiger stond of zelfs nog maar als idee bestond, is veel gerealiseerd. Andere dingen zijn niet verwezenlijkt. Het is wel merkwaardig hoe actueel sommige aspecten van 43 jaar geleden nog zijn. We geven de hoofdlijnen weer van wat nu een startnota heet en een meerjarenplanning.

Onderwijs

“Al onze inspanningen zullen gericht zijn op de broodnodige herwaardering van het gemeentelijk onderwijs.” 

Er waren acht gemeentescholen in Appelterre, Ðenderwindeke, Nederhasselt, Ninove en Voorde, evenals een stedelijke muziekacademie en een stedelijke technische en beroepsschool.

De kernpunten zijn de volgende.

 • Verbeteren van de
  - kwaliteit van het onderwijs,
  - verleende diensten (leerlingenvervoer, voor- en nabewaking, maaltijden, socio-culturele activiteiten, bijkomende Franse lessen, woensdagnamiddagactiviteiten enz.),
  - contacten met de ouders;
 • De leegstaande klaslokalen herbestemmen voor culturele en sociale ontwikkeling.

Cultuur

“Het cultuurbeleid. dient verder gevoerd te worden ín nauwe samenwerking met de nieuwe stedelijke culturele raad, die in oprichting is. Deze raad, samengesteld uit de socio-culturele verenigingen uit alle deelgemeenten, is een ideaal instrument voor overleg en coördinatie en een promotor van vorming en activiteit in zijn ruimste betekenis.”

De kernpunten zijn de volgende.

 • Cultureel centrum met polyvalente ruimten.
 • Buurthuizen in de verschillende deelgemeenten.
 • Bibliotheekwezen, aangepast aan de noden en behoeften van een moderne samenleving.

Jeugdbeleid

“Het jeugdbeleid zal onze speciale aandacht krijgen in deze snel evoluerende maatschappij. De opvang van de jeugd, onder bekwame leiding, is een dringende zaak.”

De kernpunten zijn de volgende.

 • Een jeugddienst.
 • Een jeugdraad.
 • Buurthuizen, jeugdatelier, clubhuizen en ravotterreinen.

Sociale zaken en gezin

“Deze dienst dient borg te staan voor een ruime dienstverlening aan onze bevolking ongeacht hun leeftijd, haar lichamelijke of sociale toestand… Er moet zorg kunnen gedragen worden voor elke inwoner van onze stad zonder rekening te houden met zijn politieke of filosofische overtuiging. Dank zij de nieuwe uitgebreide taak van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (de vroegere COO) kan en moet het comfort van een moderne stad gebracht worden aan elke inwoner en zullen de vrouwen ook gelijke kansen krijgen tot persoonlijke ontplooiing.”

De kernpunten zijn de volgende.

 • Collectieve voorzieningen als kinderkribbes/kinderopvang.
 • De integratie van bejaarden en gehandicapten.
 • Gezins- en bejaardenraad.
 • Gemeentelijke sociale toelagen.

Sportbeleid

“Het sportbeleid van onze gemeente moet vooral gericht zijn op het activeren van de sport in het algemeen en een ‘sport voor allen’ in het bijzonder.”

De kernpunten zijn de volgende.

 • Actieve sportraad.
 • Sporthal.
 • Atletiekpiste.
 • Sportterreinen in verschillende deelgemeenten.
 • Uitbreiding stedelijke kaats- en voetbalcompetitie.
 • Verhogen rendement stedelijk zwembad.

Feestelijkheden

“De bestaande kermissen en Driekoningenfeesten dienen hun plaatselijk karakter te behouden.”

De kernpunten zijn de volgende.

 • Een kleine feestcommissie per deelgemeente.
 • Carnaval voor ouderen van dagen.

Met veel dank aan Jef Cassimons, die ons een kopie van het verslag uit 1977 bezorgde.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons