Ninove 30 Mar 2020 - 23u21
Few Clouds
8.19°C

“Laat ons Ninove waardig besturen” – Deel 2

26 januari 2020
“Laat ons Ninove waardig besturen” – Deel 2

NINOVE – Wijlen burgemeester Etienne Cosyns sprak op 1 januari 1977 in het (oud) stadhuis de nieuwe gemeenteraad toe. Het was de eerste van de fusiegemeente Groot-Ninove. Bij die gelegenheid schetste hij de plannen van zijn bestuursmeerderheid Centrumlijst-BSP. Van wat toen nog in de steiger stond of zelfs nog maar als idee bestond, is veel gerealiseerd. Andere dingen zijn niet verwezenlijkt. Het is wel merkwaardig hoe actueel sommige aspecten van 43 jaar geleden nog zijn. We geven de hoofdlijnen weer van wat nu een startnota heet en een meerjarenplanning.

Financiën

“Het hoeft u zeker niet te verwonderen dat… het financieel beleid onzer nieuwe gemeente van uitzonderlijk belang zal zijn, omdat het enerzijds de financiële inspanningen onzer medeburgers zal bepalen en anderzijds de middelen ter verwezenlijking onzer beleidsopties zal omschrijven.”

De kernpunten zijn de volgende (de bedragen zijn uiteraard in Belgische frank vermeld).

 • Zuinigheid: de uitgaven beperken tot datgene wat noodzakelijk en nuttig is.
 • Eenvormigheid: gelijke rechten en plichten van alle inwoners.
 • Ruimheid: ruime bestedingen tewerkstelling, woongelegenheid, gemeentelijk wegennet, sociale en culturele infrastructuur.
 • Doorzichtelijk: duidelijkheid over bestemming van iedere frank, wettelijke en normale voorgeschreven handelwijze van aanbesteding en prijsvraag.
 • Gemeentefinanciën (basis 1976):
  - gewone dienst: circa 230 miljoen,
  - investeringen: circa 150 miljoen,
  - gezamenlijke schuld:  circa 587 miljoen,
  - jaarlijkse aflossingen: circa 25 miljoen,
  - jaarlijkse intresten: 37,5 miljoen.
 • Doel: belastingdruk zo laag mogelijk houden en dienstenverlening en ontplooiing verzekeren, dus soms uitgaven weigeren of beperken en soms grotere inspanningen leveren.

Brandweer

“Al het mogelijke zal gedaan worden om het thans bestaande voorstel van hogerhand, welke de inlijving van ons brandweerkorps voorziet bij dit van Aalst, te verwerpen en te zorgen dat dit autonoom blijft ten dienste en ter beveiliging van onze bevolking.”

Openbare werken en ruimtelijke ordening

“Bewust van de belangrijke en omvangrijke opdracht… zal dit mandaat uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met de bevolking. Buiten de eigen technische dienst zal een werkgroep van techniekers (architecten, urbanisten, planologen) worden samengesteld om het schepencollege en de gemeenteraad technisch advies te verlenen inzake urbanisatie.”

De kernpunten zijn de volgende.

 • Niet alleen wegen, ook meer groen en recreatie.
 • Het opmaken van een structuurplan.
 • Huisvuilophaling en onderhoud der beplantingen in eigen beheer.
 • Een algemeen rioleringsplan.
 • Een waterzuiveringsstation.
 • Scherpe maatregelen tegen sluikstorten.
 • Restauratie en onderhoud van het patrimonium.
 • Dorps- en stadskernvernieuwing.
 • Nieuw stadhuis, sporthal, cultureel centrum.
 • Verbouwingswerken aan het brandweerarsenaal.
 • Degelijk openbaar vervoer met een betere verbinding tussen de deelgemeenten.
 • De uitbreiding en modernisering van de openbare verlichting, het kabel-T.V.-net, aardgas en watervoorziening.
 • Een sociaal huisvestings- en grondbeleid (jonge gezinnen, de derde leeftijd, alleenstaanden, gemeenschapslokalen, sociale kavels).
 • Ontsluitingswegen: nieuwe rijkswegen A8 en A9, spoedweg Ninove-Aalst.

Met veel dank aan Jef Cassimons, die ons een kopie van het verslag uit 1977 bezorgde.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons