Ninove 29 Mar 2020 - 03u50
Clear Sky
12.57°C

“Laat ons Ninove waardig besturen” – Deel 1

25 januari 2020
“Laat ons Ninove waardig besturen” – Deel 1

NINOVE – Wijlen burgemeester Etienne Cosyns sprak op 1 januari 1977 in het (oud) stadhuis de nieuwe gemeenteraad toe. Het was de eerste van de fusiegemeente Groot-Ninove. Bij die gelegenheid schetste hij de plannen van zijn bestuursmeerderheid Centrumlijst-BSP. Van wat toen nog in de steigers stond of zelfs nog maar als idee bestond, is veel gerealiseerd. Andere dingen niet. Het is wel merkwaardig hoe actueel sommige aspecten van 43 jaar geleden nog zijn. We geven de hoofdlijnen weer van wat nu een startnota heet en een meerjarenplanning.

Die 1ste januari 1977 was niet alleen de start van een nieuwe coalitie Centrumlijst-BSP, ze betekende ook de start van de nieuwe fusiegemeente Groot-Ninove. De belangrijkste bekommernis was om van die 12 aparte gemeenten een nieuwe eenheid te maken. “Groot-Ninove, deze nieuwe stad in de vorm van een hart, moet hartelijk en open zijn voor allen. De eigen aard van elke dorpsgemeenschap zal gevrijwaard blijven. Allen moeten er een klimaat van geborgenheid vinden. In elke gemeente zullen er wijkcomités opgericht worden om in samenwerking met het gemeentebestuur de problemen van deze gemeente te onderzoeken.”

Burgemeester Cosyns beëindigde zijn openingstoespraak met een oproep: “Ik hoop dat het nieuwe jaar voor ons allen moge worden een jaar van vruchtbare samenwerking, waarin wij willen vergeten het weinige en soms kleinmenselijke dat ons verdeelt, maar waarin wij vooral zullen in het oog houden het vele en belangrijke dat ons verenigt, namelijk het algemeen en welbegrepen belang van al onze ingezetenen, de bloei en de welvaart van onze stad.”

Uiteraard moeten we een en ander met een korrel zout nemen. Ook toen al was er soms een groot verschil tussen de vrome wensen en de politieke realiteit. Maar toch.

In de volgende bijdragen geven we de kernpunten weer van de verschillende departementen:

  • Financiën – Brandweer – Openbare werken/ruimtelijke ordening;
  • Onderwijs – Cultuur – Sociale zaken en gezin – Jeugdbeleid – Sport – Feestelijkheden;
  • Landbouw – Middenstand – Industrie.
Met veel dank aan Jef Cassimons, die ons een kopie van het verslag van 01/01/1977 bezorgde.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons