Ninove 02 Apr 2020 - 18u21
Broken Clouds
10.09°C

“Een pact van 50 miljoen voor en met de Ninovieters”

11 december 2019

NINOVE – De meerderheid wil zich met haar meerjarenplan 2020-2025 profileren als een investeringsbestuur zonder belastingverhoging. Ze heeft daarvoor goed € 50 miljoen voorzien.

We geven hierbij per schepen de krijtlijnen weer van de meerjarenplanning in hun verschillende beleidsdomeinen.

Schepen Katie Coppens (Samen)

 • Financiën
  - Geen belastingverhoging, wel hervorming: bijschaven van bestaande reglementen, korting voor bedrijven met hoge tewerkstelling en aandacht voor duurzaamheid.
  - Uitzondering: sluikstorten en leemontginning.
  - Belasting op onbebouwde percelen afschaffen om de open ruimt te sparen.
 • Stadsontwikkeling
  - De OCMW-site aan de Dender is prioritair.
  - Daarnaast zijn er de ontwikkeling van de Moeremanssite (via publieke-private samenwerking) en de Fabelta-site (via de provincie).
 • Dierenwelzijn
  - Hondenlosloopweide.
  - Verbod op vuurwerk.
  - Toelage voor steriliseren/castreren van katten.

Joost Arents (Onafh.)

 • Patrimonium
  - Een nieuw administratief centrum via publiek-private samenwerking. Tijdelijk onderkomen in oud commissariaat en Fedimmo-gebouw tijdens bouw.
  - Een betere dienstverlening: professioneel en klantgericht.
 • ICT en digitalisering
  - Strategische digitalisering, intern en extern.
  - SmartCity-projecten.
 • Onderwijs
  - Extra ondersteuning van de kinderopvang in Trap 1 (€ 50.000 eerste 3 jaar, daarna € 30.000).

Michel Casteur (Open VLD)

 • Toerisme
  - Hospitaalkerk verder uitbouwen tot toeristisch centrum.
  - Uitbreiding en vernieuwing van de toeristische dienst.
 • Landbouw
  - Ondersteuning van de landbouw.
 • Parkeerbeleid
  - Uitbreiding Shop&Go met 40 plaatsen.
  - Naar 2 parkeerzones (kernwinkelgebied en de rest).
  - Zoeken naar moderne manier van parkeren.
  - Private parkings ontsluiten (Ninia 100 plaatsen).
 • Lokale economie
  - Doorn Noord: klimaatvriendelijk.
  - Co-working op Moermanssite en in Liberale Kring.
  - Doorsteek Watté (in januari 2020 op gemeenteraad).
 • Handelskernvernieuwing
 • Onkruidbestrijding
  - In samenwerking met bedrijven voor sociale tewerkstelling.

Wouter Vande Winkel (Samen)

 • Leefmilieu en klimaat 
  - Scherpe milieuambities met het windmolenproject en de samenwerking met SOLVA.
  - Parkzone Burchtdam: eigen budget (€ 600.000, verhoogd met subsidies).
 • Openbare werken
  - Inhaalbeweging stadkernvernieuwing: de handelskern, het Kerkplein en het Stationsplein.
  - Fietsveiligheid (€ 1,6 miljoen, verhoogd met subsidies): fietsstraten in het centrum, fietscorridors tussen deelgemeenten ten centrum.

Marc Torrekens (Open VLD)

 • Sport
  - Blijven inzetten op kwalitatieve sportinfrastructuur en ondersteuning van de sportclubs.
  - Kwalitatieve sportbeleving ondersteunen en stimuleren.
  - Meer informele sportmogelijkheden in de publieke ruimte.
 • Evenementen
  - Een duidelijk kader voor evenementen met evenwicht tussen de organisaties en de omwonenden.
  - Digitaal evenementenloket (overgangsperiode voorzien).
  - Kwalitatieve ondersteuning van het verenigingsleven.

Henri Evenepoel (Open VLD)

 • Bibliotheek
  - Volledige renovatie van de bibliotheek met gemeenschappelijke toegang en balie met cc De Plomblom (€ 1,6 miljoen).
  - Bib als kenniscentrum, ontmoetings- en belevingsplek.
 • Cultuur
  - Een gevarieerd cultuuraanbod met behoud van het budget; vernieuwing van het aanbod.
  - Verhoging van de budgetten voor communicatie.

Veerle Cosyns (Samen)

 • Ouderenzorg, vrijwilligersbeleid, wonen
  - Een warme stad voor senioren: zorg voor ouderen verhogen.
  - Warme buurten: opstart buurtopbouwwerk in kwetsbare buurten om samenleven tussen verschillende bewonersgroepen te bevorderen.
 • Integratie en armoedebestrijding, gelijke kansen.
 • Verhoogde inzet op aanpak van kinderarmoede.
 • Fysiek en mentaal gezond Ninove.

Tania De Jonge (Open VLD)

 • Jeugdbeleid
  - Jeugdhuis in de binnenstad.
  - Vernieuwd skatepark.
  - Verhoogde ondersteuning voor particuliere speelpleinwerking.
  - Inclusieve speelpleinwerking.
 • Integrale veiligheid 
  - 2 stadsmariniers.
  - Verhoging dotatie politie met uitbreiding van kader met 12 fulltime equivalent, vooral voor wijkwerking.
  - Opwaardering van de stadswachten als GAS-vaststellers (vooral sluitstorten).
  - Uitbreiding cameranetwerk (ook mobiele) en Buurtinformatienetwerken (12 BIN’s).
 • Dienstverlening
  - Professionalisering van externe dienst- en hulpverlening.

MLI

 

Grootste investeringen: openbare werken (€ 12 miljoen), fietspaden en -corridors (€ 1,6 miljoen), ICT (€ 1,6 miljoen), stadspatrimonium (€ 6 miljoen), stadsontwikkeling, samenlevingsopbouw en veiligheid (€ 28 miljoen).

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons