Ninove 10 Apr 2020 - 05u55
Clear Sky
8.89°C

De krachtlijnen van de ‘kerstcoalitie’

27 december 2018

NINOVE – De drie betrokken fracties – N-VA, Open VLD en Samen – hebben voldoende overeenstemming bereikt om werk te maken van een inhoudelijke startnota. Deze zullen ze op 3 januari, datum van de installatievergadering van de gemeenteraad, publiek maken. 17 verkozenen, een meerderheid van de gemeenteraadsleden, hebben dit engagement onderschreven.

Deze startnota dient als basis voor verdere gesprekken en onderhandelingen in functie van een volwaardig bestuursakkoord tegen einde februari. De nota gaat in op een waaier van beleidsthema’s, met als centrale leidraad ‘investeren’.

Voor volgende essentiële beleidsdomeinen zijn alvast reeks initiatieven gekend.

Een veilig Ninove

 • Forse uitbreiding van het politiekorps, in lijn met vooropgestelde ambitie van de korpschef.
 • Uitbreiding van de gemeenschapswachten (ook voor vaststellen GAS-overtredingen).
 • Uitbreiding cameranetwerk waar nodig (bovenop de camera’s die al geïnstalleerd of gepland zijn).
 • Uitbreiding van het aantal buurtinformatienetwerken.
 • Uitrusten van politieagenten met bodycams en van politiewagens met dashcams.
 • Meer politiepatrouilles te voet en per fiets en in buurten en wijken met overlast.
 • Versterkte en gecoördineerde aanpak van domiciliefraude, sociale fraude en fiscale fraude.

Ninovieters dichter bijeenbrengen

 • Uitbreiding van het buddyproject om kwetsbare mensen te ondersteunen (cfr. Mechelen).
 • Opbouwwerk en buurtwerk in wijken en buurten om de leefbaarheid te versterken, door het inzetten van ‘stadsmariniers’ (cfr. Rotterdam, Antwerpen).
 • Oprichting van dorpsraden in deelgemeenten en wijkraden in stadsdelen van Ninove-centrum om inspraak en betrokkenheid van de burger te voorzien.
 • Cultuur, sport, jeugd, buurtcomités en verenigingsleven versterken als bindweefsel tussen mensen.
 • Groene ontmoetingsplekken en speeltuintjes in alle dorpen en wijken.

Iedereen Ninovieter

 • Verhoogde inspanningen voor de activering en begeleiding van mensen in armoede naar de arbeidsmarkt.
 • Opnemen van regierol voor forse uitbreiding huiswerkbegeleiding van kinderen in armoede.
 • Voluit inzetten op de taalkennis van nieuwkomers door forse verhoging van het lokale aanbod cursussen Nederlands voor nieuwkomers en het opvolgen ervan.
 • Convenant afsluiten met de middenstand voor het gebruik van Nederlands in handelszaken.
 • Invoeren van uiterlijke neutraliteit van ambtenaren aan stadsonthaal en –loketten en het voeren van een diversiteitsbeleid bij het stadspersoneel.
 • Opdrijven van inspanningen voor een zorgzame stad en betaalbaar wonen.

Bijkomende middelen en investeringen zijn nodig, want deze maatregelen zullen een aanzienlijk kostenplaatje met zich meebrengen. De betrokkenen vragen dan ook dat de nationale partijen zich daartoe uitdrukkelijk engageren.

Falen is geen optie

De verkozenen van Open VLD, Samen en N-VA beseffen dat de uitslag van de verkiezingen een belangrijk signaal is aan het adres van de politiek. “Een signaal dat men niet kan negeren of ontkennen”, aldus de coalitiepartners in een persbericht. ”Ninove is de laatste jaren enorm veranderd en dat zorgt voor uitdagingen, ongerustheid en spanningen. Heel wat Ninovieters vinden een koerswijziging noodzakelijk. De grootste uitdaging voor de komende zes jaar zal dus niet zijn om de problemen te benoemen, ook niet om ze te erkennen. Wel om constructieve, ambitieuze, maar ook realistische oplossingen te vinden. De vorming van deze meerderheid is bijgevolg geen eenvoudige of evidente keuze, maar volgens ons wel de enige die de stad vooruit kan helpen en alle Ninovieters daarin wil betrekken en respecteren. Het wordt zeker geen wandeling door het park, maar falen is geen optie.”

 “We beseffen dat een aantal inwoners ontgoocheld en zelfs boos zullen zijn, dat er tegenstand zal komen en dat we dus niet iedereen (meteen) zullen kunnen overtuigen. Toch durven we vragen om ons het voordeel van de twijfel te geven. De gemeenteraadsleden die vandaag hun nek uitsteken vertegenwoordigen uiteindelijk ook meer dan de helft van de kiezers. Het is niet omdat de grootste partij niet in de bestuursmeerderheid vertegenwoordigd is, dat we geen rekening houden met de bekommernissen van de kiezers die voor Forza hebben gestemd. Integendeel, we hebben de ambitie uitgesproken om een oplossing te bieden voor de uitdagingen, problemen en spanningen waarmee iedere Ninovieter wordt geconfronteerd. We zullen dit doen in maximale transparantie en communicatie naar de burger en bevolking toe, met inspraakmomenten en participatiemogelijkheden.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons