Ninove 08 Apr 2020 - 06u31
Few Clouds
20.67°C

Burgerbeweging ‘Uw Alternatief’ gaat uit van kracht en zelfbeschikking burgers

02 juni 2018
Burgerbeweging ‘Uw Alternatief’ gaat uit van kracht en zelfbeschikking burgers

NINOVE – Het vertrouwen in het bestaande politieke systeem is zoek, aldus de nieuwe burgerbeweging 'Uw Alternatief'. “De manier van aan politiek doen heeft tot gevolg dat het vertrouwen in het politieke systeem bij de burger helemaal is verdwenen. Wij bieden een alternatief aan de kiezers om hun stem te laten horen én te laten doorwegen in de politieke besluitvorming.”

Enige tijd terug maakten Dirk Souffriau en Toon Van Melkebeek de oprichting bekend van een burgerbeweging. In een persmededeling lichten ze de visie toe van ‘Uw Alternatief’. “De traditionele politiek in Ninove houdt zich bezig met het zoeken naar politieke partijevenwichten. Nog voor de verkiezingen van oktober hebben plaatsgevonden zetten zij een meerderheid op om de postjes netjes te verdelen.”

Niet de partijen, maar de burgers moeten de politieke agenda bepalen, vindt de burgerbeweging. “Dat is de essentie van een democratie. In plaats van aan zelfprofilering te doen, moet de politiek de burgers actief betrekken bij het bepalen van de beleidsprioriteiten. Met een luisterend oor kunnen wij zoveel meer krachten in de samenleving mobiliseren. Onze beweging gaat uit van de kracht en de zelfbeschikking van burgers. Mensen moeten weer meer zeggenschap krijgen over hun eigen leven en leefomgeving. Momenteel hebben de mensen alle invloed kwijtgespeeld op kwesties, die hen echt aanbelangen, doordat anderen erover beslissen. Dat moet radicaal anders.”

Als de burgers interessante voorstellen aandragen, kan de politiek die niet zomaar negeren. “Er moeten vaste locaties komen waar burgers informatie kunnen krijgen en hun mening kunnen geven over lokale onderwerpen. Tijdelijke en permanente overlegorganen geven de burgers de kans om mee te werken aan grotere dossiers, zoals veiligheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening en leefmilieu”.

Onafhankelijke burgers

Daarom deze neutrale burgerbeweging, zonder partijprogramma, met alleen onafhankelijke burgers zonder partijbinding op de lijst. “Ook met weinig verkozenen kunnen wij een meerwaarde vormen door een brug te slaan tussen de inwoners en de bestuursinstanties. Wij bieden een positief, hoopgevend alternatief. Dat breekt met de huidige machtspolitiek, waarmee de burger zichzelf niet meer kan identificeren. We nemen kordaat afstand van de populistische aanpak en bangmakerij van de oppositie. Met één of meerdere verkozenen kan onze burgerbeweging een sleutelrol spelen bij het vormen van de meerderheid en op die manier een brug slaan tussen de bevolking en de Ninoofse bestuursinstanties. Luisteren naar de mening van de burgers en hun opbouwende voorstellen op de politieke agenda krijgen, daar gaan wij voluit voor. Op die manier willen wij de talrijke uitdagingen, waarmee Ninove wordt geconfronteerd, aanpakken en efficiënt oplossen.”

De burgerbeweging wil mensen weer de ruimte bieden om de samenleving op te bouwen die ze met elkaar willen, met respect voor mensenrechten en zorg voor een leefbare aarde. “De beweging heet mensen welkom, die vernieuwende initiatieven met oplossingen voor verandering in de praktijk brengen.”

Het kernbestuur bestaat uit Dirk Bayens, Marc Mertens, Marc Van Herzele, Dirk Souffriau, Antoon Van Melkebeek, Matthias De Ryck, Sonck Annita en Lieve Dupulthys.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons