Ninove 02 Apr 2020 - 09u26
Clear Sky
0.6°C

Doorstart jeugdhuis Het Uur enkel mogelijk onder strenge voorwaarden

29 mei 2019
Doorstart jeugdhuis Het Uur enkel mogelijk onder strenge voorwaarden

MEERBEKE – Normaal gezien kan Het Uur vanaf 1 juni terug open. Maar er is nog geen nieuw bestuur en evenmin een wijziging van de statuten. Het zal ook de Ninoofse gemeenteraad zijn, die de randvoorwaarden voor een heropstart en vernieuwde werking zal bepalen.

Burgemeester Tania de Jonge (Open VLD) stopte bij burgemeestersbesluit het huurcontract met jeugdhuis vzw Het Uur met ingang van 1 maart 2019 voor een periode van drie maanden. De stad stelde vast dat een aantal zaken niet goed lopen binnen het Meerbeekse jeugdhuis.

Op 1 juni kan het jeugdhuis in principe terug open. “Maar dit zal niet meteen gebeuren”, aldus de burgemeester. “Er is nog geen volwaardig bestuur, dat de statuten kan aanpassen. We hadden kort na de sluiting even een overleg, maar nadien is er geen contact meer geweest. De gemeenteraad van 20 juni eerstkomend zal een kader vastleggen, waarna een doorstart mogelijk zal zijn. Die randvoorwaarden zijn vrij streng, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om een stabiele werking binnen Het Uur te garanderen.”

Voorwaarden

Het Uur zal de onderstaande voorwaarden opgelegd krijgen, uiteraard na de bespreking in en de goedkeuring door de gemeenteraad.

 • De toevertrouwde ruimte als een goed huisvader beheren en onderhouden. De ontmoetingsruimte moet elke week op maandag gereinigd zijn. Zo niet, zal de kostprijs van de werkuren, nodig om deze ruimte te reinigen, worden doorgefactureerd aan het jeugdhuis.
 • Volgende kosten ten laste nemen: verzekering tegen brand en aanverwante gevaren (gebouw en inboedel), burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
 • Volgende kosten ten laste te nemen: de jaarforfait van Sabam en de billijke vergoeding.
 • De stad Ninove onmiddellijk verwittigen zodra zich enige herstelling aan de ruimte opdringt.
 • De stad draagt de kosten, voortkomend uit beschadigingen als gevolg van slijtage door normaal gebruik. De vzw van het jeugdhuis draagt de kosten voor de schade, veroorzaakt tijdens activiteiten van het jeugdhuis.
 • Het jeugdhuis zal een eigen jeugdwerking ontplooien o.m. in de voorziene ruimte, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen. Indien de erkenning door de huidige officiële instantie (FORMAAT) vervalt, wordt dit contract automatisch beëindigd.
 • De inkomsten uit de activiteiten moeten een attractieve werking mogelijk maken.
 • Alle financiële en fiscale verplichtingen, voortvloeiend uit haar opdracht t.o.v .derden nakomen. In geen geval kan de stad Ninove aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van deze verplichtingen door jeugdhuis Het Uur. Voor aangelegenheden, die het stadsbestuur globaal regelt, wordt een specifieke regeling afgesproken.
 • Zich houden aan het rookverbod, vast gelegd in het Koninklijk besluit van 13 december 2005 (verbod op roken in alle openbare plaatsen met inbegrip van de horeca.)
 • Zich houden aan het verbod op overnachtingen, dit om veiligheidsredenen; tenzij anders overeengekomen voor een groter project en in overleg met de brandweer.
 • De structuur van een vzw respecteren: voorzitter, secretaris, penningmeester en verantwoordelijke evenementen. Voor alle functies moet er eveneens een vervanger zijn. 12 vrijwilligers moeten de werking van het jeugdhuis versterken.
 • Maandelijks een financieel overzicht bezorgen aan de jeugddienst (op basis van het kassasysteem van Formaat).
 • Bestuursleden moeten een opleiding jeugdhuismedewerker volgen bij Formaat (georganiseerd door de jeugddienst).
 • Halfjaarlijks (op 15/12 en 15/06) een activiteitenkalender bezorgen aan de jeugddienst, zodat deze kan meewerken aan de communicatie van de evenementen in het jeugdhuis. Ook moet er een onderscheid zijn tussen activiteiten, die geluidshinder met zich meebrengen. Wijzigingen in de programmatie moeten twee weken op voorhand worden aangegeven bij de jeugddienst.
 • Per kwartaal moet een overleg ingepland zijn met de jeugddienst.
 • Verplicht werken met een contract, indien er onderverhuur van het pand is, op basis van het sjabloon aangeleverd door de jeugddienst.

Er kan dus een doorstart gebeuren, maar dit zullen de voorwaarden zijn waaraan Het Uur moet voldoen om een volwaardige exploitatie te hebben.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons